Federasyon Tüzüğü

KARADENİZ AV YABAN HAYATI AVCILIK FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

 Madde 1- Adı ve Merkezi

 

 Federasyonun Adı                            : “KARADENİZ AV YABAN HAYATI AVCILIK FEDERASYONU “ Kısaltılmış adı “KAYHAF” dır.

 Federasyonun Merkezi                    : Samsun’dadır.

 

 Madde 2-  Federasyonun Amacı

Avcılık ve Yaban Hayatı faaliyetleri içerendernekler arasında dayanışma ve işbirliği kurulması yönünde çalışmalar yapmak, amaçlara uygun faaliyetlerin birlikte yapılması ve sürdürülmesini sağlamak, ülke düzeyinde etkinliklerde bulunmak.

Bilinçli avcılığı geliştirmek, avcılığın, doğanın ve yaban hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile doğada serbest yaşayan av ve yaban hayvanlarının ve yaşam ortamlarının tüm ülke düzeyinde korunması, geliştirilmesi, kontrol altına alınması ve çoğaltılması amacıyla, sürdürülebilir çeşitliliğin korunması ilkesine bağlı, avcılığı düzenli duruma getirilmesi için her türlü faaliyette bulunmak, vatandaşların, kamuoyunun ve ülke ekonomisinin bundan doğrudan yararlanması amacı ile kamu yararına yönelik eğitim faaliyetlerin de bulunmak, bilinçlendirmek, av ve yaban hayatı yönetimine, kamu yararına yönelik katkıda bulunmak, bu yönde faaliyet gösteren Bakanlıklar, Resmi ve Sivil Kuruluşlar, av ve yaban hayatı ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki Üniversiteler, Kurum, Dernek ve kuruluşlarla, bölgesel, ulusal ve FACE ve CIC gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, yurt içindeki kurum, dernek ve kuruluşlar arasında aynı amaç ve ilke doğrultusunda işbirliği amaçlı birlik oluşturmak, bunun için yasal olarak avcılık yaban hayatı işlerine bakan Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlıkların ilgili birimleri ile ortak çalışmalar yapmak, dolayısı ile Konfederasyon kurmak, Kurulu konfederasyonlara üye olmak konfederasyona yeni Federasyon üyeleri kazandırmak, bu bağlamda il ve ilçelerde temsilcilikler açmak, bunları ve mevcut avcılık derneklerini işbirliği amacıyla bir araya toplamak, her yıl toplanan İlçe, İl ve Merkez Av Komisyonu (MAK) kararlarına katkıda bulunmak, komisyon üyesi belirlemek, av ve yaban hayatına kaynak yaratımı için özel avlaklar kurmak, av turizmi faaliyetlerinde bulunmak, bu maksatla kurulmuş yerli ve yabancı şirketlere ortak olmak ve işletmek, örnek avlaklar işletmek, Federasyonun amaçlarının toplum, doğa ve av yaban hayatı yararına gerçekleştirilmesi için gerekli tüm teşvik, tertip, tanıtım ve Federasyonun büyümesi için gerekli çalışmaları yaparak gereken önlemleri almaktır. Kanun ve ilgili yönetmeliklerle belirlenen çerçevede Avlakların kuruluşu, yönetimi ve denetimi esaslarına göre Genel avlak, Devlet avlakları v.s diğer avlakların Yaban hayatı ve sahalarını yönetmek, işletmek, korumak, denetlemek ve bu yönde dernekleri yetkilendirmektir.

 

 Madde 3-  Federasyonun Kapsamı ;
Federasyon, bölgesi içerisindeki Avcılık Derneklerinin üyeliği ile amacına yönelik faaliyetini sürdürür, bu derneklerin Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğüne bağlı Atıcılık ve Avcılık Federasyonuna ( TAF ) tescilli üye olmaları, “KAYHAF” Federasyonuna da üye olmalarına engel teşkil etmez.

“KAYHAF” Federasyonu, Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’a göre kurulmuş olan Spor Federasyonları ve Özerk Spor Federasyonları ile ilgili Çerçeve Statüsü ve Yönetmeliklerine tabi değildir.

 Madde 4-Feredasyonu Kuran dernekler :

a) Samsun – Çarşamba

b) Ordu – Büyükşehir

c) Samsun – Terme

d) Ordu – Bulancak

e) Samsun – Salıpazarı

f) Ordu – Ulubey

g) Ordu – Görele

 

 

Madde 5- Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

 

 1– Her yıl toplanan İlçe, İl ve Merkez Av Komisyonu (MAK) kararlarına katkıda bulunmak, komisyon üyesi belirlemek.

 2– Ülkemizdeki Avcılık, Yaban Hayatı, amatör Av Köpekleri yarışmaları, Atıcılık faaliyetlerine katkıda bulunmak, temsilci göndermek, yarışma ve organizasyon kural ve kaidelerini belirlemek,

 3-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları işletmek, üye derneklerin Atıcılık poligon çalışmalarında çatı oluşturmak,

 4-Üyelerin birlik ve beraberliğini pekiştirilmesi amacıyla her türlü ulusal ve uluslararası sosyal faaliyetleri düzenlemek.

 5-Federasyon amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul- gayrimenkul, demirbaş ve sarf malzemesi satın alınması,

 6-Doğal felaketler, ölüm, hastalık vb. durumlarda geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel ve sosyal dayanışmayı sağlamak,

 7-Federasyon faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi çalışmaları yapmak,

 8– Federasyon amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

 9– Federasyonun uluslararası organizasyonlara üye olması ve ortak faaliyetlerde bulunmasını sağlamak.

 10– 5072 sayılı Federasyon ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

 11-Federasyon üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

 12-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

 13– Federasyon Yönetim Kurulu bu tüzüğün amaçları doğrultusunda Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda Konfederasyon kurmak veya kurulu bir Konfederasyona katılmak, Konfederasyon temsilcilerini seçme  konularında yetkilidir,

 14-Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer Federasyonlarla veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak

 15– Av ve Yaban Hayatı koruma alanlarının belirlenmesi, Avlakların geliştirilmesi, Yaban Hayvanlarının üretimi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, birlikler, federasyonlar, uluslararası kuruluşlar  vb. ile birlikte çalışmalar yapmak ve bu çalışmalar için alt yapı oluşturmak, yazılı ve görsel basın alanlarında faaliyette bulunmak.

 16-Federasyonun amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı Federasyonlardan ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak.

 17– Federasyonun amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için; yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeler yapmak, Federasyon amacı doğrultusunda Bakanlıklardan, Yerel yönetim ve mülki amirliklerden yer tahsisi almak  kırsal ve ormanlık alanlarda yaşayan köylülerimizle avcı dernekleri ve köy tüzel kişilikleriyle amaca uygun işbirliği yapmak,

 18– Federasyonun amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek etüt, envanter,  av ve yaban hayatında koruma, eğitim, av planlaması, avlak, avcı eğitimi ve poligon hizmetleri, av köpeği yetiştiriciliği, eğitimi ve bakımevi kurulması gibi projelerden ve hizmet satın alma ve hizmet vermek gibi her türlü çalışmalara destek vermek gelir elde etmek,

 19–  Av Yaban hayatı ile ilgili türlerin üretimi ile, popülasyonu geliştiren ıslaha ve yabana uyum çalışmaları ile bu bağlamda her türden damızlık, yetişkin, civciv, yavru ve yumurtanın transferi ile bunların ithali ve ihracı faaliyetlerinde bulunmak,

 20– Federasyonun, Üyelerinin avlak ve üretim projelerine maddi ve teknik destek sağlamak üzere yardım sandığı kurmak, özel ve örnek avlak satın almak, kiralamak, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın verdiği yetkiye ve denetime dayalı genel avlaklar ile Devlet avlaklarında avlanma ve avlandırma haklarını kullanmak ve işletmek, Üyelerini yetkilendirmek,

 21– Avcılık müzesi kurmak, yarışma, müsabaka, sergi ve toplantılar ile sosyal faaliyetler düzenlemek, av köpeği eğitimi, bakımı, cinslerine göre geliştirilmesi için gereken işlemleri yapmak, av köpekleri mera yarışmaları düzenlemek, Av köpekleri kinoloji çalışmalarına destek olmak.

 22– Avcılık belgesi düzenlenmesinde (d) bendi kapsamında üye Deneklere, İl ve İlçelerde Federasyona bağlı şubelerinde avcılık eğitimine katkıda bulunmak, kursiyerlere avcı eğitimi kurs bitirme belgesi, avcılık belgesi ve avlanma izin belgesi verilmesine aracılık etmek, Kara Avcılığı Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılmış bulunan Yönetmeliklerin tanıdığı olanaklar ölçüsünde Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile işbirliği yapmak, avlanma izin belgesi ve avcılık belgesi verilmesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığının 4915 sayılı Kanuna dayalı Yönetmelik, Tebliğ ve denetimleri doğrultusunda öngörülen sorumlulukları üstlenmek, iş birliği yapmak, bu bağlamda üye Derneklerin İl ve İlçe Temsilciliklerini yönlendirmek.

 23– Federasyon Yönetim Kurulu bu tüzüğün amaçları doğrultusunda uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim kurar ve üye olunmasında yarar gördüğü hallerde yetkili makamlardan izin alarak işbirliği yapabilir.

 24– Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır, internet yayınları yapar.

 25– Yukarıdaki maddelerde konusu geçmeyen hususlar, federasyonun ana ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulunun çoğunlukla alacağı karar ile uygulanabilir.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

Üyelik ve Koşulları*

 

 Madde 6- Karadeniz Av Yaban Hayatı Avcılık Federasyonun amacına uygun olan dernekler üye olma hakkına sahiptir.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Federasyon yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak Federasyona hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

 

Üyelik talebi kabul edilen dernek, aşağıdaki evrakları 10 iş günü içinde federasyon yetkilisine teslim eder.

1. Federasyon üyeliği olurunu içeren genel kurul tutanağı fotokopisi

 2.         Federasyonun (aylık) üyelik aidatının asgari miktarını ödeme taahhüdünü içeren bir belge (senet)

3. Derneğin kayıtlı üye durumunu gösteren Üye Durum Bildirimi formu

4. Federasyon temsilcilerinin isim listesi.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra, başvuru sahibi dernek üye kayıt defterine kaydedilir ve üyelik kesinlik kazanır. Taahhüt belgesi (senet), Üye Durum Bildirimi ve temsilcilerinin isim listesi bildirimi işlemleri tamamlanmadan yapılan üye kayıtları geçersizdir.

Üyeliğe kabul edilen dernek, federasyonun tüzüğünü ve bu tüzüğe atfedilerek çıkarılan yönetmelik, genelge hükümlerini kabul etmiş sayılır.

 

 Madde 7- Temsilci Sayısının Saptanması:

 Derneklerin seçmek zorunda oldukları temsilci sayısı aşağıdaki gibi saptanır.

 1. Kurucu Dernekler üye sayısına bakılmaksızın 5’er temsilci ile temsil edilebilirler. Daha önceki genel kurullarında temsilci sayısını 5 ten az seçen dernekler isterlerse az sayıda temsilci ile ilk genel kurullarına kadar Federasyon çalışmalarına katılmayı kabul edebilirler, ancak ilk genel kurullarında alttaki 2. Maddede yazan kurallara göre temsilci sayılarını seçerek Federasyon çalışmalarına devam ederler.

 2. Kurucu dernekler dışında; daha sonra federasyona katılacak olan dernekler, Federasyon müraacatı tarihindeki Dernekler Beyannamesindeki üye sayıları300 üyeye kadar olan dernekler Üç kişi ( Bir dernek başkanı ve İki üye) den oluşacak şekilde temsilcilerini seçerler.

  300 üyeden sonra her 100 üyeye bir temsilci seçilir. Yüz tam sayının üzerindeki küsurlar gözönüne alınmaz, ve toplam üye sayısı 10 u geçemez.

 3. Seçilen asil temsilci sayısı kadar da yedek temsilci seçilir.

 

 Madde 8- Onursal Üyelik İşlemleri:

Federasyonun amaçlarının gerçekleşmesi yönünde faaliyet gösteren, maddi ve manevi destek sağlayan, yol gösterici rol oynayan, yada dernekler yasası hükümleri uyarınca federasyona üye olamayan kişi, kurum ve kuruluşlara, bir teşekkür ve dostluk ifadesi olarak Yönetim Kurulu Kararıyla Onursal Üyelik hakkı tanınabilir. Yönetim Kurulu tarafından onursal üyeliğe kabul edilen tüzel kişilikler genel kurul toplantılarına gözlemci olarak iki temsilci gönderebilirler, Gerçek kişiler de gözlemci olarak katılabilirler ve isterlerse aidat verebilirler ancak genel kurullarda bu temsilciler ve kişiler oy kullanamazlar.

 

Madde 9- Üyeliğin Sona Ermesi*

Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Federasyon üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma İle: Hiç kimse Federasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Federasyondan çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma İle: Federasyon üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

 1-Federasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

 2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

 3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

 4-Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak.

 5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

 6-Federasyon üyeliğinden çıkarılan dernek genel kurulda itiraz hakkına sahiptir. Genel kurulun vereceği karar kesindir.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Federasyon malvarlığında hak iddia edemez.

 

 Madde 10- Üyelerin Hakları*

Her üyenin; Federasyon faaliyetlerine ve yönetime katılma, Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Tüzel kişinin üye olması halinde, her tüzel kişinin yapacağı genel kurul toplantısında derneği temsilen gönderilecek yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulunun belirleyeceği kişiler (delegeler) oy kullanır. Bu kişilerin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak delegeler yeniden belirlenir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

 

Madde 11- Üyelerin Yükümlülükleri*

Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak Yönetim kurulu toplantılarında belirlenir.

Diğer Yükümlülükler: Üyeler, Federasyon tüzüğüne uymak ve federasyona bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye federasyonun amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Üye dernekler federasyon yönetiminden onay almadıkça federasyonu bağlayıcı anlaşmalar, ticari ve sosyal faaliyetler gerçekleştiremezler. Yönetim Kurulu onayı olmadan Federasyon adına duyuru ve Basın açıklaması v.b yapamazlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Organlar

 Madde 12-  Federasyon Organları*

A ) Federasyonun Zorunlu Organları;

– Genel kurul,

– Yönetim kurulu,

– Denetim kuruludur.

B ) Federasyonun Yardımcı Organları;

Federasyonun yardımcı organlarının kuruluş şekil, görev ve yetkileri, kurul üye sayıları federasyon yönetim kurulunca belirlenir. Yardımcı organlarda görev alacakların dernek üyesi olma zorunluluğu yoktur.

 -Dernek Başkanları ve İstişare Kurulu; Federasyona Üye derneklerin Başkanları ve  Federasyon Yönetim kurulunun uygun göreceği kişilerden oluşur bu kişilerin üye olma zorunluluğu yoktur bu kurul üye sayıları federasyon yönetim kurulunca belirlenir.

 

 Madde 13Federasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel kurul ilanda belirtilen mahallin en büyük Mülki Amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde toplanır. Genel Kurula katılacak delegeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza atarak toplantı yerine girerler ve toplantı yeter sayısı sağlanmış ise başkanın görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar kâtip seçilerek Kongre Divanı oluşturulur. Toplantının yönetim Divan Başkanlığına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve Divan Başkanı ile imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir.

Dernek başkanları doğal delegedir.

 

 Genel kurul;

 1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

 2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Federasyon üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, Her Yıl (3yılda bir,) Nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

 

 Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, Federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

 Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. ,

Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

 

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

 

 

 Madde 14-Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.  

 1-Federasyon organlarının seçilmesi,

 2-Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,

 3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

 4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 5-Federasyonun diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

 6– Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

 7-Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 8-Yönetim kurulunca Federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

 9-Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

 10-Federasyonun Konfederasyon kurması, Konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 12-Federasyonun uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki Federasyon ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

 14-Federasyonun fesih edilmesi,

 15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

 16-Federasyonun en yetkili organı olarakfederasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

 17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 18-Federasyon gerekli görülmesi halide istediği il ve ilçede temsilcilik açar.

 

 Madde 15- Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri*

 Yönetim kurulu ( 7 )yedi  asıl ve ( 7 ) yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

Başkan; Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

 Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1-Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

 2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

 3-Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

 4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Federasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

 

 7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

 8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

 9-Her faaliyet yılı sonunda federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

 10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

 11-Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

 12-Federasyonun amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

 13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

 Madde 16-Başkanın Görev ve Yetkileri

Federasyonu temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile federasyonun diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Federasyon organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Federasyona ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

Federasyonun yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

Federasyonun edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Federasyonun temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

Mevzuatta Federasyon başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

 Madde 17- Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri*

Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Federasyonun tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

 Madde 18- Dernek Başkanları ve İstişare Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri*

Federasyon Üyesi derneklerin Başkanlarından, Üyelerimiz ( Onursal Üyeler dahik ) içinden federasyonun amaçlan doğrultusunda katkılarından yararlanılan ve daha etkin çalışma konusunda yardımcı olabilecek olan, kendi mesleklerinde ihtisas sahibi olmuş seçkin kişilerin içinden Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek oluşan bir kuruldur. Yönetim Kurulunun Dernek başkanları ile istişare edilerek hazırlanacak gündemi görüşmek üzere Federasyon Genel Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Dernek Başkanları ve İstişareKurulunun alacağı kararlar Federasyon ve bağlı derneklerin Yönetim Kurulları tarafından öncelikle gündeme alınır. Kurul 6 ayda bir toplantıya davet edilir. Federasyonun çalışma ve hedefleri konularında istişârî çalışmalar yapılır.

 Dernek Başkanları ve İstişare Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

   

 1. Federasyonun örgütlenmesi ve çalışması esnasında uyulması gerekli kurallar, kaideler, ilkeler, stratejileri belirlemek,
 2.  

 3. Belirlenen bu konuları kendi derneklerine taşımak, federasyon ile dernekler arasındaki işbirliği ve uyumu sağlamak,
 4.  

 5. Federasyonun amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren yönetim kurulunu yönlendirmek ve motive etmek,
 6.  

 7. Federasyonun faaliyet raporlarını incelemek, görüş ve önerilerde bulunmak,
 8.  

 9. Yapılacak kitlesel organizasyonlarda yönetim kurulu ile beraber toplantı yaparak müşterek kararlar almak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

 Federasyonun Gelirleri*

 Madde 19-  Madde Federasyonun Gelir Kaynakları

Federasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1-Üye aidatı: Üyelerden aylık olarak 20.00 TL aidat alınır. Yıllık olarak ta 240.00.- TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

2-Derneklerin ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar,

 3-Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

 4-Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,

 5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

 6-Federasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

 7-Diğer gelirler.   

 

 Madde 20- Federasyonun Gelir ve Gider İşlemleri

Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

 Madde 21-  Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul*

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Madde 22- Federasyonun İç Denetimi

Federasyonda Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa federasyonun denetimi gererçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

 Madde 23-  Federasyonun Feshi ve Tasfiye*

Federasyon genel kurulu her zaman federasyonun feshine karar verebilir. Genel kurulun federasyonun feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Fesih halinde federasyonun tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun üye derneklerimize devredilir.

Bu Federasyonların para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile Federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

 Madde 24-  Lokal ve Tesis Açma

Federasyon, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

 Madde 25-  Sandık Kurma

Federasyon sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

 Madde 26-  Defter ve Kayıtlar

Federasyon, mevzuat doğrultusunda tutması gereken Üye Kayıt, Karar, İşletme Hesabı, Demirbaş Eşya, Ayındı Belgesi Kayıt ve Evrak Kayıt defterleri tutar.

 

 Madde 27- Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

 Geçici Madde 1-

İlk genel kurulda Federasyon organları oluşturulana kadar, federasyonu temsil edecek ve Federasyonla ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.  

 

 Yönetim kurulu  geçici Başkanı                 :

 Yönetim Kurulu  Başkanı yrd.                   :

 Yönetim Kurulu  Başkanı yrd.                   :

 Sayman                                                         :

 Yönetim kurulu  Üyesi                                :

 Yönetim kurulu  Üyesi                                :

 Yönetim kurulu  Üyesi                                :

 

 

* İş bu federasyon tüzüğü 27 madde ve 1  geçici madde olmak üzere  toplam 28 maddeden ibarettir.

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir